Skip navigation

Browsing by Author משרד רהמ, מזכירות הממשלה

Showing results 21 to 40 of 420
Issue DateTitleAuthor(s)
-דיון הממשלה, 5 ביוני 1967משרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-דיון ועדת השרים לביטחון 6 ביוני 1967משרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-דיון של ועדת שרים בהמשך סגירה של חומר ארכיונימשרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-דיונים על הקמת בית עלמין חדש בירושלים או הרחבת הקיים בהר הזיתיםמשרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-דרכי שיתוף הפעולה בין המדינה לבין התנועה הציונית העולמית, בין ממשלת ישראל לבין הנהלת הסוכנות היהודיתמשרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-ההסכם הקואליצוני עם סיעת התחיהמשרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-הועדה להתישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית (י' בשבט תשל"ט - א' באייר תשל"ט)משרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-הועדה להתישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית (א' באייר התשמ"א - י' בתמוז התשמ"א)משרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-הועדה להתישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית (ב' באייר התשמ"ב - ב' בשבט התשמ"גמשרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-הועדה להתישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית (ו' באייר התשמ"ג - כ"ו באלול התשמ"ג)משרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-הועדה להתישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית (ט"ו בסיון תשל"טמשרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-הועדה להתישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית (י"ג בשבט תשמ"א)משרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-הועדה להתישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית (י"ח בתשרי התשמ"ד - י"ב בטבת התשמ"ד)משרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-הועדה להתישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית (י' בניסן תש"מ - ו' בניסן תשמ"א)משרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-הועדה להתישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית (כ"ד בתמוז בתשמ"T - כ"א בתמוז התשמ"א)משרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-הועדה להתישבות המשותפת לממשלה ולסוכנות היהודית (כ"ד בשבט תשל"ח - כ' בכסלו תשל"ט)משרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-הועדה להתישבות המשותפת לממשלה ולסוכנות היהודית - ועדת שרים לבחינת פיתוח השיכון (י"ב בכסלו תשל"ה - ג' בסיוון תשל"ה)משרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-הועדה לתיאום בין הממשלה לבין הסוכנות היהודיתמשרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-הועדה לתיאום בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית - ניספחים 1/ות עד 7/ותמשרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-החברה לפיתוח מזרח ירושליםמשרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
Showing results 21 to 40 of 420 < previous   next >