Skip navigation

Browsing by Author ארכיון המדינה

Showing results 1 to 20 of 7543
Issue DateTitleAuthor(s)
-045 לול להודים - נתיב העשרה (בוטל)משרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-10 + 30 בתים של 74 מ"ר - נביעותמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-10 יחידות נעורים + חדר אוכל - אוגדהמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-10 מזגנים - ימיתמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-10 מקלטים ל/18 מקלט טש/50, ניר אברהםמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-11 מיקלטים - פיתחת רפיחמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-11 מקלטים, רובע ב' - ימיתמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-12 בתים + 3 מקלטים - מנייןמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-12 בתים - אוגדהמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-12 בתים ו- 3 מקלטים - אוגדהמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-12 יחידות דיור, לינה משפחתית - סופהמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-13 בתים (78 יחידות) מרכז א' - פיתחת רפיח (המשך בתיק 11)משרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-13 בתים (78 יחידות) מרכז א' - פיתחת רפיח (המשך מתיק 10)משרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-13. ירושלים המורחבתמשרד רהמ; משרד רהמ, מזכירות הממשלה; ארכיון המדינה
-14 בתים - פיתחת רפיחמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-140 פנסים לתאורת רחובות - מושבים שוניםמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-140 קוט'גים - ימית (מס' 1 מ-4) (המשך מתיק 4)משרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-140 קוט'גים - ימית(מס' 1 מ- 4) (המשך בתיק 5)משרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-140 קוטג'ים - ימיתמשרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
-140 קוטג'ים - ימית - מ- 3 (המשך בתיק 7)משרד הבינוי והשיכון; משרד הבינוי והשיכון, לשכת המנכל; ארכיון המדינה
Showing results 1 to 20 of 7543  next >