Skip navigation

Browsing by Author משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר

Showing results 1 to 20 of 86
Issue DateTitleAuthor(s)
-ארגון ביקורה של רה"מ גולדה מאיר באו"ממשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-ארגון ותיאומים לקראתביקור רה"מ גולדה מאיר באמריקהמשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-ארה"במשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-ביקורים שונים של גורמים אמריקאיים בישראלמשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-גוש עציוןמשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-גזרי עיתונות על אלטלנה ועודמשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-דו"ח על תכנית פיתוח בשטחים המוחזקים (הגדה המערבית ורצועת עזה) - הוצאת מכון ישראלי למחקר חברתי שימושימשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-דיון שרים אצל רה"מ גולדה מאיר על עתיד הפלסטיניםמשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-דעות על השר משה דייןמשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-הדיון על השטחים במפלגת העבודהמשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-החלטות ממשלהמשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-הכותל המערבימשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-הכנסיה הקופטית דיר אל סולטן - סיכסוך אתיופי קופטימשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-המרכז הדמוגרפימשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-הסכם קואליציונימשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-העיר העתיקה - מזרח ירושליםמשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-הר הזיתיםמשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-התבטאויות אמריקניות רשמיותמשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-התישבות חקלאיתמשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
-התכתבויות בענייני הסוכנות היהודיתמשרד רהמ; משרד רהמ, לשכת ראש הממשלה גולדה מאיר; ארכיון המדינה
Showing results 1 to 20 of 86  next >